Villa Rajakhru (Ari), Phaya Thai, Phaya Thai, 10400