Vorasupar Condo, Phaya Thai, Paholyothin, Phaya Thai, 10400