39 By Sansiri, 82 SQM, Phrom Phong, Wattana, 10110