The Laurel Suite Apartment, Phaya Thai, Phayathai, Phaya Thai, 10400